Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Hargašova 5, 841 06 Bratislava

IČO: 036070998

Kontaktná osoba: PaedDr. Zuzana Kaliariková

e-mail: zshargasova@zahorskabystrica.sk

mobil: 0911 971 902

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): zshargasova.edupage.org

 

Predmet zákazky: Zriadenie IKT učebne pre 16 žiakov – variant klientske stanice

Opis predmetu zákazky:

Vybavenie IKT učebne pre 16 žiakov a učiteľa vo variante klientske stanice (softvér, zariadenie IKT učebne)

Požiadavky:

– Interaktívny projektor s projekčnou tabuľou, interaktívne pero, softvér

– Učiteľské PC a 16 klientskych staníc vrátane základného príslušenstva – monitor, klávesnica, myš

– Notebook, multifunkčná tlačiareň ako zázemie pre učiteľa

– 3D tlačiareň, softvér

– Školský server, softvér, kabeláž

– Do PC operačný systém, kancelársky balík (textový a tabuľkový editor, program na tvorbu prezentácií), ďalší e-learning softvér

 

Technická špecifikácia – link

Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2019, 14.00 hod.

Termín obhliadky: podľa dohody

 

Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ s MŠ Hargašova 5,

Termín ukončenia predmetu zákazky: 2 týždne po podpise zmluvy

 

Podmienky účasti:

Záujemca predloží kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

 

Kritéria na vyhodnotenie:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková suma v € (eurách) pri dodržaní všetkých zadaných požiadaviek.

Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou pri dodržaní všetkých požiadaviek na vybavenie IKT učebne.

Špecifikácia IKT Hargašova