Výzva na orezanie drevín a kríkov

Výzva na orezanie drevín a kríkov

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica upozorňuje miestnych obyvateľov, že v prípade prerastajúcich drevín a krovitých porastov z ich pozemkov na cestu je potrebné takéto porasty udržiavať. Niektoré dreviny svojimi konármi zasahujú do verejného priestranstva a do elektrického vedenia.

Táto zeleň znemožňuje alebo obmedzuje plynulý a bezpečný prechod po chodníku alebo komunikácii, znižuje viditeľnosť vodičov na chodcov najmä v lokalite Strmé vŕšky. Konáre drevín, ktoré prerastajú zo záhrad, znemožňujú prístup nákladných automobilov zabezpečujúcich správu a údržbu ciest, tiež zabezpečujúcich vývoz komunálneho odpadu. Poškodzujú okolo idúce vozidlá, znemožňujú prístup na ďalšie úseky ciest a v prípade nebezpečenstva škody na majetku a ohrozenia života, nemajú záchranné zložky prístup na jednotlivé úseky ciest. Dreviny zasahujúce do elektrického vedenia môžu poškodiť vedenie NN, spôsobiť výpadky elektrického vedenia a spôsobiť škodu na majetkoch. Opadávajúce lístie a ihličie z presahujúcich drevín znečisťuje cestné žľaby a znemožňuje plynulému odtekaniu dažďových vôd.

Rez živých konárov drevín s priemerom do 5 cm je možné vykonať celoročne, nad 5 cm sa rez konárov vykonáva v období od 1. apríla do 30. septembra. V prípade vykonávania rezu konárov drevín, ktoré zasahujú do vedenia NN, je potrebné včas požiadať Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava, správcu energetických zariadení, o vypnutie elektrického vedenia.

Vzhľadom na to, že niektorí vlastníci priľahlých nehnuteľností nereagujú na výzvy orezania drevín presahujúcich na verejné priestranstvo, na pešie a cestné komunikácie, správcovia komunikácii pristúpia k orezaniu drevín z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a chodcov.