Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž

Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 110 m2 nachádzajúcich sa na prízemí  v objekte „Zdravotného strediska“ na Gbelskej ulici č. 8 v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1719/5, k. ú. Záhorská Bystrica vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor  na LV č. 2059 pod súpisným číslom 7426.

VerejnáObchodnáSúťaž

príloha č. 1

príloha č.2