Verejná obchodná súťaž 5

Verejná obchodná súťaž 5

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BUDOVE KNIŽNICE

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov v budove knižnice o celkovej výmere 10,50 m2 nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží v nehnuteľnosti, k.ú. Záhorská Bystrica, na ulici čsl. tankistov 134, zapísanej na LV č.6585 parc. reg. „C“ č.7186

VOS súťažné podmienky na nebytové priestory v Knižnici o výmere 10,50m2
Príloha č. 1 k VOS

Zápisnica z vyhodnotenia VOS kozmetika