Verejná obchodná súťaž 3

Verejná obchodná súťaž 3

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BUDOVE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 38,25 m2 nachádzajúcich sa na prízemí v objekte „zdravotného strediska“ na Gbelskej ulici č.8 v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na pozemku re. „C“ KN parc. č. 1719/5, k.ú. Záhorská Bystrica vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na LV č. 2059 pod súpisným číslom 7426

VOS súťažné podmienky na nebytové priestory v ZS o výmere 38,25m2
Príloha č. 1 k VOS

Zápisnica z vyhodnotenia VOS zubné laboratórium