Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09

MČ Bratislava-Záhorská Bystrica informuje v zmysle § 6 ods.5 zákona o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektórych zákonov :

„Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09“ – zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ÚP Hl.m.SR Bratislava…-oznámenie