Údaje k dani za psa je potrebné aktualizovať do 28.2.

Údaje k dani za psa je potrebné aktualizovať do 28.2.

Pripomíname obyvateľom, že do 28. februára je potrebné aktualizovať údaje dane za psa. Daň za psa sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik, resp. zánik daňovej povinnosti správcovi dane (MČ BA Záhorská Bystrica). Vznik daňovej povinnosti oznamuje na tlačive Oznámenie/prihlásenie do evidencie psov https://zahorskabystrica.sk/tlaciva-na-stiahnutie/  do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v uvedenej lehote (do 30 dní) zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Zánik daňovej povinnosti oznamuje čestným vyhlásením resp. potvrdením o úhyne psa od veterinára.

Od dane za psa sú oslobodení obyvatelia, ktorí sú osamelí a majú nad 70 rokov, pričom toto oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa. Potvrdenie fyzických osôb o ZŤP alebo potvrdenie o dosiahnutom veku, ktorým ste oslobodení od platenia dane za psa, môžete zasielať emailom na krajcirova@zahorskabystrica.sk, prípadne sa môžete informovať telefonicky na 02/6920 4914.

Viac o povinnostiach dane za psa a tlačivá s tým súvisiace nájdete tu:

https://zahorskabystrica.sk/obcan/dane-a-evidencie/dan-za-psa/