Strategický dokument ,,PHSR Bratislavského kraja na roky 2021 – 2027″

Strategický dokument ,,PHSR Bratislavského kraja na roky 2021 – 2027″

V zmysle rozsahu hodnotenia dokumentu ,, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027″ je možné podať pripomienky v termíne do 10 dní od vyvesenia dokumentu t.j. do

24.1.2020 na adresu: Okresný úrad Bratislava , odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

STRATEGICKÝ DOKUMENT