Spýtajte sa starostu: Čo vás zaujíma?

Spýtajte sa starostu: Čo vás zaujíma?

Milí Bystričania, počas živého vysielania Spýtajte sa starostu, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom sociálnej siete Facebook v stredu 5. mája sme zodpovedali množstvo podnetov a otázok, za ktoré vám ďakujeme. Témy, ktoré medzi Bystričanmi rezonujú, prinášame v stručnom prehľade.

Na úvod pripomíname:

  • od 3. mája do 13. júna prebieha asistované sčítanie obyvateľov. Kto sa nesčítal, alebo nemal možnosť sa zapojiť do elektronického sčítania, môže požiadať o sčítanie prostredníctvom call centra na čísle 02/2092 4919, alebo prostredníctvom stacionárneho asistenta Miestneho úradu na mobilnom telefónnom čísle 0901 795 498;
  • do 31. mája môžete zaslať na mail starosta@zahorskabystrica.sk svoje pripomienky k architektonickej štúdii nového oddychovo-športového areálu Krče;
  • do konca mája prebieha výmena asfaltu na frekventovanej Pútnickej ulici, preto prosíme o ohľaduplnosť a dodržiavanie dopravných predpisov.

Zaujímajú vás tieto okruhy tém

Čo sa deje s Elektrovodom

Vytvorili sme pracovnú skupinu zo zástupcov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja a Miestneho úradu Záhorská Bystrica, ktorá momentálne rieši podklady pre projektovú dokumentáciu. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica plánuje vytvoriť základnú a materskú školu a športoviská, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje nájomné byty, ktoré by mali slúžiť aj pre učiteľov ZŠ a MŠ a obyvateľov Záhorskej Bystrice, Bratislavský samosprávny kraj plánuje miesto plavárne zariadenie pre seniorov.

Rozhovor s dlhoročným správcom Elektrovodu Štefanom Pernišom nájdete v druhom čísle dvojmesačníka Naša Bystrica.

Aký bude oddychovo-športový areál-Krče

Dostali sme od vás výsledok ankety jedného z Bystričanov, do ktorej sa zapojilo viac ako 200 obyvateľov a tiež nás teší, že od vás denne dostávame desiatky podnetných nápadov. Medzi podnetmi obyvateľov dominujú požiadavky na zriadenie pump track dráhy, bežeckej trate okolo celého areálu, stolnotenisového kútika a osadenie množstva zelene a lavičiek. Pri finálnej podobe projektu by sme radi spolupracovali s Metropolitným inštitútom Bratislavy, keďže ide o verejné priestranstvo väčšieho rozsahu a MIB je organizácia na toto určená.

Vizualizácie architektonickej štúdie

V akom stave je cyklotrasa Hodonínska

Ako mestská časť sme pripravili štúdiu uskutočniteľnosti na cyklotrasu a rozšírenie Hodonínskej cesty, ktorú sme posunuli na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude danú cyklotrasu realizovať. Zámerom je, aby sme do konca roka vytvorili projekty, ktoré bude zastrešovať magistrátna firma METRO. S primátorom Bratislavy Matúšom Vallom sme sa zhodli na pláne, že cyklotrasa by sa mohla začať realizovať v priebehu jari a leta budúceho roka a s ňou aj rozšírenie pruhu pre autobusy na Hodonínskej ulici v smere do Lamača.

Aká výstavba prebieha na Hodonínskej ulici pri OBI

Dostali sme viacero otázok, čo sa ide stavať pri OBI na Hodonínskej ulici. Momentálne tam prebieha povolená depónia zeminy, zarovnala sa navážka zeminy, ktorá vznikla pri výstavbe súčasného centra OBI. Momentálne neevidujeme žiadosť o stavebné povolenie, z územného plánu je v tejto lokalite povolená možná výstavba obchodného centra.

Kedy bude Kaufland v Bystrici

Spoločnosť Kaufland vlastní v lokalite Ivance pozemok, na ktorom pripravuje projekt supermarketu menšieho typu. Tento zámer je v súlade s pripravovaným územným plánom zóny, ktorý pripravuje mestská časť. Ak pôjdu procesy podľa plánu, tak by mohol byť supermarket otvorený v priebehu leta/jesene budúci rok.

Ako pokračuje rozšírenie základnej a materskej školy

Rozšírenie našej základnej školy je jednou z našich priorít. Máme pripravený projekt aj stavebné povolenie, práve prebieha verejná obchodná súťaž na dodávateľa stavby a čakáme na vypísanie výzvy z eurofondov, kde máme prisľúbené vyčlenené finančné prostriedky. Cieľom je zväčšiť jedáleň a rozšíriť základnú školu o 8 nových tried. Zároveň pracujeme na tom, aby sme zriadili novú triedu materskej školy v priestoroch starého úradu a knižnice. Knižnicu by sme presunuli do Ľudového domu.

Doprava, komunikácie a výstavba v obci

  • Z vašich podnetov sme obratom vykonali nápravu v prípade zarasteného dopravného zrkadla na križovatke ulíc Gbelská a Tatranská.
  • V priebehu júna vybudujeme prechod pre chodcov na Donskej ulici, kde pribudne k autobusovej zástavke aj stojisko.
  • Obrátime sa na spoločnosť Pod vŕškami, ktorá má v kompetencii osadiť dopravnú značku slepá ulica na ulici Antona Floreka.
  • Po dokončení výmeny asfaltu na Pútnickej ulici by sme v lete radi nadviazali na práce Magistrátu hlavného mesta SR a pokračovali v rekonštrukcii vozovky na zvyšku Pútnickej ulice smerom na lesík.
  • V priebehu školských prázdnin vybudujeme chodník na spojnici medzi Tatranskou a Hargašovou, na ktorý máme pripravený projekt a už máme aj vyčlenené finančné prostriedky. Výsledkom bude aj zjednosmernenie ulice.
  • Doterajšia výstavba zóny Pod vŕškami prebieha v súlade s územným plánom zóny, ktorý bol schválený ešte v roku 2006 a územným plánom hlavného mesta, ktorý bol schválený v roku 2007. Vzhľadom na rozsah výstavby sme schválili uznesenie o začiatku Zmien a doplnkov ÚPZ Krče. Zámerom mestskej časti je znížiť intenzitu výstavby a zvýšiť občiansku vybavenosť.
  • Parkovanie na Donskej a autá stojace na ulici by sme radi riešili v zmysle parkovacej politiky, ktorú bude riadiť mesto a ku ktorej sa Záhorská Bystrica plánuje pripojiť.

Z každého rožka troška

Pobočka pošty zostáva bez zmeny, nemáme informácie o tom, že by sa mala pobočka rušiť. Skôr by sme privítali, aby sa zriadila ďalšia pobočka, ale Slovenská pošta má na počet obyvateľov regulované počty svojho zastúpenia.

Bude v Bystrici kúpalisko? Nie je to v súčasnosti priorita mestskej časti, aj keď by sme si ho vedeli predstaviť napríklad v areáli Elektrovodu, ale hovoríme rádovo o rokoch, kým by sa zrealizovalo. Štrkovisko na území Záhorskej Bystrice nie je možné vytvoriť.

Spoplatnený úsek diaľnice, ako ďalej? Očakávame stretnutie s ministrom dopravy, ktorému by sme radi predostreli alternatívu, aby mohli Bystričania a obyvatelia Marianky či Stupavy využívať túto časť úseku diaľnice.

Psí park a minigolf sa objavili v otázkach občanov, no Záhorská Bystrica nemá na takéto aktivity vhodné pozemky.