Sčítanie domov a bytov 2021

Sčítanie domov a bytov 2021

Štatistický úrad SR pripravil sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Sčítanie domov a bytov je naplánované ako integrované.

Po spracovaní budú údaje získané zo sčítania domov a bytov slúžiť ako nenahraditeľný podklad pre územné plánovanie obcí, napríklad pre prijímanie riešení v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. Vďaka sčítaniu domov a bytov získame prehľad o prírastku nových bytov, o podiele neobývaných domov, ale aj o obnove bytového fondu. Po prepojení s údajmi zo sčítania obyvateľov aj o potrebe budovania nových, napríklad nájomných bytov či potrebe budovania infraštruktúry – lekární, obchodov, škôl a škôlok, zariadení pre starších občanov a podobne.

Touto cestou si Vás, obyvateľov mestskej časti, dovoľujeme požiadať o dobrovoľnú pomoc pri  vyplnenie priloženého dotazníka. Vyplnený dotazník od Vás nám bude slúžiť ako podklad pre spracovanie štatistického zisťovania.

V prípade ak sa nám rozhodnete pomôcť vyplnený dotazník zašlite na adresu scitanie2020@zahorskabystrica.sk, alebo ho môžete priniesť do podateľne miestneho úradu alebo vhodiť  do schránky prípadne vyplniť priamo tu: https://www.survio.com/survey/d/A4C4R7O7A6H3N9J3G

.Ďakujeme za ochotu.

Vašu pomoc si vážime.