Rozšírenie kapacít ZŠ nadstavbou a prístavbou objektu jedálne

Rozšírenie kapacít ZŠ nadstavbou a prístavbou objektu jedálne

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kritického nedostatku kapacít miestnej ZŠ. Zmenou dispozície objektu vznikne v nadstavenom podlaží 8 nových plnohodnotných učební pre žiakov ZŠ a priľahlé spoločné priestory. Súčasne bude pôvodný priestor jedálne na prízemí zväčšený a zmodernizovaný, s dobudovaným funkčným zázemím a technologickými zariadeniami kuchyne na prípravu a výdaj teplých jedál.

Predložený projekt je zameraný na nadstavbu a prístavbu existujúceho objektu jedálne, ktorý je súčasťou areálu ŽŠ s MŠ, Hargašova v m.č. BA-Záhorská Bystrica.

Cieľ bude dosiahnutý realizáciou stavebno-technických úprav, ktorými sa objekt prístavbou rozšíri a nadstavené bude jedno nadzemné podlažie. Objekt dostane nové zastrešenie, ktoré zvýši jeho energetické a bezpečnostné parametre a tiež nové výplne otvorov, ktoré okrem úspory energií prispejú k lepšiemu odhlučneniu a zlepšeniu svetlo-technických podmienok pre žiakov. Nové priestory žiadateľ po dostavbe zariadi a vybaví novými technológiami pre moderné a zážitkové učenie, ako aj neformálne a celoživotné vzdelávanie. Novovzniknuté priestory ZŠ budú dôležitým príspevkom pre zlepšenie podmienok základného vzdelávania a rozvoj konceptu SMART školy (technológie podporujúce digitálnu, otvorenú a inkluzívnu školu). Významným príspevkom k inkluzívnosti bude bezbariérovosť celého objektu.

Realizáciou projektu sa významne zvýši kapacita a kvalita miestnej vzdelávacej infraštruktúry a školskej jedálne. Po ukončení projektu vznikne v školskom areáli moderný a vizuálne estetický stavebný objekt, s potenciálom vzbudiť u žiakov i učiteľov pocit spokojnosti a odhodlania dosahovať lepšie výsledky. Súčasne projekt podporí multifunkčný charakter areálu a jeho lepšie využívanie rôznymi cieľovými skupinami obyvateľov.

Zameranie projektu je v súlade intervenčnou stratégiou IROP, PO 7 – REACT-EU a špecifickým cieľom 7.4 Zvyšovanie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji. Zlepšenie infraštruktúry vzdelávania je zároveň komplementárne so špecifickým cieľom IROP č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Zazmluvnená suma projektu je 2 102 278,22 EUR, z toho 1 997 164,31 EUR (95 %) predstavujú zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EU, zvyšných 5 % predstavujú vlastné zdroje prijímateľa.