Cyklotrasa a rozšírenie Hodonínskej cesty Záhorská Bystrica Lamač – štúdia uskutočniteľnosti

Cyklotrasa a rozšírenie Hodonínskej cesty Záhorská Bystrica Lamač – štúdia uskutočniteľnosti

Rozšírenie cesty I/2 Hodonínska, Bratislava Záhorská Bystrica – Lamač – štúdia uskutočniteľnosti

Štúdia rieši úsek v dĺžke 3,5 kilometra od kruhového objazdu pri nákupnom centre Billa po kruhový objazd pri mestskej časti Lamač s vyústením na diaľnicu. Výsledkom má byť posúdenie uskutočniteľnosti vytvorenia nového jazdného pruhu pre autobusovú dopravu, smerom do mesta v miestach kde to bude možné a obojsmernej cyklotrasy prepájajúcej obe mestské časti po celej dĺžke.

Komunikácia sa nachádza v rozvojovom území mesta Bratislavy v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách a zároveň dáva do podmienky vytvorenie koridoru na rozšírenie cesty I/2 Lamač-Záhorská Bystrica na 4-pruh. V súlade s touto požiadavkou bola v roku 2011 spracovaná dokumentácia na jej rozšírenie a v súčasnosti je vydané na 1.etapu stavby cesty územné rozhodnutie.

Napriek rastúcej dopravnej intenzite na komunikácii sa nepodarilo doposiaľ s výstavbou plnohodnotného 4-pruhového profilu a cyklotrasy začať podľa už hotového projektu pre jeho finančnú a časovú náročnosť spojenú s nutnosťou výkupu pozemkov od súkromných vlastníkov. Preto sa v súčasnosti samospráva rozhodla reagovať na daný stav s požiadavkou na vypracovanie štúdie, z ktorej by mal vyplynúť ďalší postup inžinierskej a realizačnej činnosti.

Cieľom návrhu je pozitívne motivovať obyvateľov daného územia, aby obmedzili využívanie dopravy v osobných automobiloch, ktoré sú v priemere obsadené jednou až dvoma osobami a prešli na využívanie hromadnej dopravy a cyklodopravy. Toto bude mať v konečnom dôsledku vplyv aj na menšiu zaťaženosť riešenej komunikácie osobnou automobilovou dopravou.

Ide o riešenie, ktoré je síce dočasné, ale nebude v budúcnosti v kolízii s konečným riešením komunikácie v plnom štvorpruhovom profile.

Z uvedených dôvodov sme dospeli k názoru, že je potrebné maximálne využiť súčasné šírkové parametre jestvujúceho cestného telesa bez zbytočných vynútených investícií, ktoré budú iba dočasné.

Celé územie pozdĺž cesty medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom je podľa územného plánu určené na zastavanie, kde neskôr vznikne intenzívne urbanizované prostredie mestského typu. Komunikácia cesty I/2 sa bude nachádzať v uzavretej obci, čím tu bude musieť byť aj tak v budúcnosti obmedzená rýchlosť na 50km/hodinu. Už dnes sa na danom úseku viac krát nachádzajú obmedzenia rýchlosti zo 70km/h na 50km/h.

Z týchto dôvodov už dnes treba uvažovať s návrhovou rýchlosťou 50km/h po celej dĺžke od Lamača až po Záhorskú Bystricu.

Toto nám dovoľuje vytvoriť nové členenie všetkých jazdných pruhov zo šírky 3,5metra na menšiu šírku 3,25 metra, ktorá je vyhovujúca podľa platných technických noriem.

V zásade možno rozdeliť trasu Hodonínskej cesty I/2 na dve časti :

  • časť komunikácie od 0,0 km po 1,7 km – riešenie úprav je menej náročné vzhľadom na priaznivé výškové aj šírkové parametre profilov terénu, ako aj relatívne priaznivé členenie vlastníckych vzťahov. V tejto časti trasy sú hlavne zastúpení investori obytnej zástavby, ktorá sa už realizuje a predovšetkým ich záujmom je zlepšenie dopravného napojenia a cyklotrasy smerom do obce Záhorská Bystrica, kde sa nachádza občianska vybavenosť. V tomto úseku navrhujeme rozšírenie komunikácie so samostatným BUS pruhom za podmienky spevnenia a úprav krajníc cesty.
  • časť komunikácie od 1,7km po 3,5km – riešenie prídavného BUS pruhu by si vyžadovalo náročnejšie stavebné úpravy kvôli veľkým rozdielom výšok medzi telesom cesty a okolitým terénom vo forme spevňujúcich oporných múrov a násypov. Taktiež parcely vlastníkov v tejto časti nie sú ešte scelené a vysporiadané. Za týchto okolností by bolo akékoľvek dočasné riešenie rozširujúce existujúci profil cesty veľmi neekonomické a zbytočne zdĺhavé.

Na tento úsek je už v súčasnosti vydané územné rozhodnutie, čo umožňuje samospráve postupovať štandardným režimom aký je pri stavbe nových cestných komunikácií s výkupom pozemkov, obstarávania podrobnejšej projektovej dokumentácie a následnej realizácie plnohodnotnej 4-pruhovej komunikácie.

Tento proces si však vyžaduje z časového hľadiska relatívne dlhé obdobie.

Preto sme hľadali dočasné riešenie počas ktorého musí byť už v súčasnosti zabezpečená plynulá cyklotrasa medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom .

Záverom by sme chceli skonštatovať, že dočasné riešenie rozšírenia existujúcej Hodonínskej cesty o cyklochodník a BUS pruh je možné zrealizovať v relatívne krátkom časovom horizonte v porovnaní s vybudovaním plnohodnotného 4-pruhového profilu v celej dĺžke. Zároveň má investor možnosť pokračovať v ďalších fázach investičnej činnosti na zrealizovanie 1. časti plnohodnotného 4-pruhového profilu cesty na ktorú je už vydané územné rozhodnutie. Naše odporučenie je, aby obidve tieto činnosti boli realizované „paralelne“, čo môže vo vzťahu ku konečnému výsledku ušetriť množstvo času. Dôležitý je predovšetkým „efekt rýchleho odľahčenia dopravy “ vo vzťahu k celému riešenému územiu okrajovej časti Bratislavy s dôrazom na  nové – udržateľné formy, ktoré sú v súlade s udržateľným rozvojom veľkých miest.


Typické rezy riešenou cestou I/2, Bratislava  Záhorská Bystrica – Lamač

Navrhované prenosné betónové zábrany – príklad riešenia z Holandska

Vizualizácia stavu po zrealizovaní plnohodnotného 4-pruhu + cyklotrasy

ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI


február 2021, Ing.arch. Ladislav Slabey