Rozhodnutie zriaďovateľa ZŠ s MŠ

Rozhodnutie zriaďovateľa ZŠ s MŠ

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou, Hargašova 5, Bratislava (ďalej len ZŠ s MŠ) v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22. mája 2020, vydaného v zmysle ustanovenia § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020

s účinnosťou od 1. júna 2020

  1. obnovuje školské vyučovanie v Základnej škole s materskou školou  vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
  2. obnovuje prevádzku školských klubov pri základných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
  3. obnovuje prevádzku školskej jedálne

nasledovne:

Pokyny upravujúce podmienky k otvoreniu materskej školy

Pokyny riaditeľa k otvoreniu Základnej školy