Rozdelenie volebných okrskov pre referendum 2023

Rozdelenie volebných okrskov pre referendum 2023

Referendum sa koná v sobotu 21. januára. Volebná miestnosť bude v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici otvorená od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Rozhodovať sa bude o tejto otázke:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Každý volič sa musí pri vstupe do volebnej miestnosti preukázať platným občianskym preukazom. V prípade, že si práve vybavujete občiansky preukaz, je potrebné preukázať sa žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru spolu s iným dokladom s fotografiou (cestovným pasom alebo vodičským preukazom).

Volebné miestnosti jednotlivých volebných okrskov sa nachádzajú v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Sú určené nasledovne:

Volebný okrsok č. 1

1. Antona Floreka
2. Bratislavská
3. Čsl. tankistov
4. Gbelská
5. Hodonínska
6. Málová
7. Námestie sv. Petra a Pavla
8. Pavla Blaha
9. Plk. Prvoniča
10. Sv. Pia X.
11. Strminová
12. Štefana Rosívala
13. Barancová
14. Donská
15. Chvojnícka
16. Kapsohradská
17. Lančárska
18. Na Krčoch
19. Nevská
20. Ollareková
21. Orešianková
22. Prídavková
23. Rudavská

Volebný okrsok č. 2

1. Hargašova
2. Kollárova
3. Kučovanická
4. Leopoldov majer
5. Na Holom vrchu
6. Na Vlkovkách
7. Plavecká
8. Pútnická
9. Sekýľska
10. Tatranská
11. Tešedíkova
12. Vrbánska
13. Zákutie
14. Zárubova
15. Skalníková
16. Strmý vŕšok
17. Belicová
18. Bystrické sady
19. Čerešňový sad
20. Devínske jazero
21. Hruškový sad
22. Jabloňový sad

Volebný okrsok č. 3

1. Brumovická
2. Čerencová
3. Gajarská
4. Jána Raka
5. Jozefa Vachovského
6. Kútska
7. Lozornianska
8. Námestie Rodiny
9. Ostriežová
10. Plánky
11. Rošického
12. Štefana Majera
13. Trstínska
14. Záhorská
15. Záhumenská
16. Kunovská
17. Ota Holúska
18. Podkerepušky
19. Pri Vápenickom potoku
20. Slivkový sad

Viac informácií o referende nájdete na našom webe: REFERENDUM 2023