Referendum sa bude konať 21. januára 2023

Referendum sa bude konať 21. januára 2023

Referendum, ktoré vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová, sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.

Referendum bolo vyhlásené v otázke: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

 

  • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
  • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
  • v Čl. 84 ods. 3  sa  za  slová  „s medzinárodnou  zmluvou  podľa  čl.  7  ods. 3  a 4“  vkladá  čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
  • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
  • „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
  • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Bližšie informácie o tom, kde sa bude referendum konať, budeme priebežne aktualizovať. Referendum sa bude konať v sobotu 21.1.2023 v čase 7-22 hod.