Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 01.06.2021

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 01.06.2021

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 1.júna 2021 o 13:00 hod na miestnom úrade.  

P r o g r a m :
1. 
Kontrola správností formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovanie miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení
2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a čerpanie rozpočtu k 31.03.2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa 2. Návrh na 2.zmenu rozpočtu  2.1. tabuľková časť 2. zmena rozpočtu
3. Zámer vyhlásenia stavebnej uzávery pre ZaD ÚPN Z Záhorská Bystrica – Krče – predkladá starosta Ing. Krúpa 3. Zámer vyhlásenia stavebnej uzávery pre ZaD ÚPN Z Záhorská Bystrica-Krče
4. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2663/105, k. u. Záhorská Bystrica o výmere 33 m2 pre žiadateľa – Ing. Vladimír Kavec ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 4. Návrh na schválenie predaja pozemku pre žiadateľa Ing. Kavec
5. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 4044/1 záhrada o výmere 737 m2 a parc. č. 4046/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m2, k.ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Dala Kulčárová, Alena Zavacká, Martin Zavacký ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 5. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre žiadateľa p. Klučárová a spol.
6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov zapísaných na LV č. 4995 nachádzajúcich sa v objekte futbalových šatní pre žiadateľa – Milan Veselý – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 6. Návrh na predĺženie nájmu pre žiadateľa p. Veselý
7. Vyhodnotenie VOS na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8, v Záhorskej Bystrici o rozlohe 110m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa 7. Vyhodnotenie VOS na prenájom nebytových priestorov v budove ZS
8. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8, v Záhorskej Bystrici o rozlohe 50,02 m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa 8. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom priestorov ZS
9. Návrh na schválenie názvov ulíc v lokalite Podkerepušky – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude dodaný na rokovanie miestneho zastupiteľstva)
10. Návrh na menovanie pracovnej komisie a jej zloženie určenej na vyhodnotenie pripomienok obyvateľov a stanovenie priorít pri realizácií projektu športovo oddychový areál Krče v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 10. Navrh na menovanie komisie