Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 30.11.2021

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 30.11.2021

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 30.novembra 2021 o 13:00 hod. V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.1
 2. Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.2
 3. Návrh na schválenie rozpočtu MČ B – ZB na rok 2022 a prognóza na roky 2023 – 2024 a odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 3. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 20223.1 Návrh rozpočtu na rok 2022 s prognózami rokov 2023 a 2023 – BILANCIA. 3.2 Návrh rozpočtu na rok 2022 s prognózami rokov 2023 a 2023 – PRÍJMY MČ. 3.3 Návrh rozpočtu na rok 2022 s prognózami rokov 2023 a 2023 – VÝDAVKY 3.4 Návrh rozpočtu 2022 3.5. ZB STANOVISKO ROZPOCET 2022
 4. Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, na rok 2021 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Kaliariková Bod č.4
 5. Návrh na schválenie VZN č. 4/2021 o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení (nariadenie o reklame) – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.5
 6. Návrh na schválenie VZN č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č.2/2013 v znení Dodatku číslo 1/2013 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 6
 7. Návrh na schválenie VZN č. 6/2021 o podmienkach dočasného parkovania v MČ BA – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 7
 8. Návrh na schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska Cintorína svätých Kozmu a Damiána v mestskej časti Bratislava – Záhorská – predkladá zástupca starostu Besedič, PhD. Bod č. 8
 9. Návrh na schválenie odkúpenia budovy ,,Stále kontrolne stanovisko č.2 s.č. 7793 s príslušenstvom a pozemkami parc.č. 3876/3, 3876/4 k.ú. Záhorská Bystrica a parc.č. 630/2, 630/3, k.ú. Lamač, Hodonínska 68, Bratislava súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí na parc.č. 853/14, k.ú. Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa  Bod č. 9
 10. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov o celkovej výmere 4070 m2 Družstvu podielnikov Devín ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Krúpa Bod č. 10
 11. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov o celkovej výmere 24 816 m2 Družstvu podielnikov Devín ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 11        
 12. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov parc. č.  252/1, 252/2, 252/5, 252/6, 252/7, k. ú. Záhorská Bystrica žiadateľovi TJ Záhorák ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa  Bod č. 12
 13. Návrh na prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č.  3947/1, 3947/3, 3947/4, 3947/5, 3947/6, 3947/7, 3947/8, 3947/9, 3947/34, 3947/56, 3947/57, 3947/59, 3947/61, 3953/5, 3953/6, 3953/7, 3954/2,  k. ú. Záhorská Bystrica spoločnosti RS TEAM Bratislava, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 13
 14. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku pod komunikáciou reg. „E“ KN parc. č. 690, k. ú. Záhorská Bystrica vo vlastníctve  p. Ongerovej – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 14
 15. Návrh na odpustenie nájmu za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Reštaurácia Corona bar z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie – predkladá starosta Krúpa Bod č. 15
 16. Návrh na odvolanie Ing. Jely Plencnerovej z pozície členky Komisie výstavby a dopravy pri MZ – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 16
 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na  I. polrok 2022,  zverejnený na pripomienkovanie v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz  Bod č. 17
 18. Správa č. 01/11/2021 z následnej finančnej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov hotovostných príjmových a výdavkových finančných operácií mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica realizovaných v rozpočtovom roku 2021– predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz Bod č. 18
 19. Správa č. 02/11/2021 z o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v agende vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica doručených v roku 2020 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz Bod č. 19
 20. Správa č. 03//11/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri rozpočtovom hospodárení a čerpaní vybratých položiek schváleného rozpočtu mestskej časti v 3. štvrťroku 2021 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz Bod č. 20
 21. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica za rok 2021 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz Bod č. 21
 22. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2021 – predkladá zástupca starostu Mgr. Besedič, PhD. Bod č. 22
 23. Návrh na odmeny pre poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ BA – ZB, členov komisií a  obyvateľov za aktívnu spoluprácu s mestskou časťou za rok 2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa – predkladá starosta Ing. Krúpa  Bod .č.23
 24. Návrh na schválenie časového harmonogramu činnosti MZ rok 2022 – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 24
 25. Rôzne