Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 29.06.2021

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 29.06.2021

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 29.júna 2021 o 13:00 hod., ktoré bude prebiehať v zasadacej miestnosti miestneho úradu.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa 1. kontrola správnosti a formulácie uznesení
 2. Návrh na schválenie záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a rozpočtové hospodárstvo za rok 2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa 2. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2020
 3. Správa o stave záväzkov a pohľadávok uvedených v záverečnom účte MČ – BA – ZB k 31.12.2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa 3. Správa o stave záväzkov a pohľadávok
 4. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ Hargašova 5 za rok 2020 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PeadDr. Kaliariková 4. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. 2/2021 ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 5. Návrh na schválenie VZN č. 2 2021
 6. Návrh na schválenie zmeny Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica s majetkom zvereným do správy mestskej časti – predkladá starosta Ing. Krúpa 6. Návrh na schválenie zmeny prílohy č.1 k zásadám hospodárenia
 7. Vyhodnotenie VOS na prenájom nebytových priestorov v budove v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8,  v Záhorskej Bystrici o rozlohe 50,12 m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa 7. Vyhodnotenie VOS na prenájom nebytových priestorov
 8. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1966/6 a pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1968, k. ú. Záhorská Bystrica žiadateľom Emília Osuská a Viliam Osuský ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 8. Návrh na prenájom pozemku p. Osuský
 9. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1966/6, k. ú. Záhorská Bystrica žiadateľom Tibor Gašparík a Marta Gašparíková ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 9. Návrh na prenájom pozemku p. Gašparík
 10. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1966/6, k. ú. Záhorská Bystrica žiadateľke Viera Víghová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 10. Návrh na prenájom pozemku p. Vighová
 11. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1967, k. ú. Záhorská Bystrica žiadateľke Anna Prvoničová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 11. Návrh na prenájom pozemku p. Prvoničová
 12. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6715/4, k. ú. Záhorská Bystrica žiadateľovi Vladimír Just ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 12. Návrh na prenájom pozemku p. Just
 13. Návrh na predaj pozemkov vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy v správe MČ Bratislava – Záhorská Bystrica reg. ,,C“ KN, parc. č. 3868/500, 3868/501, 3868/502, 3868/4799, k. ú Záhorská Bystrica a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica ,,C“ KN, parc. č. 3868/498, 3868/496, 3868/497, 3868/9, 3868/3, 3868/4, k. ú Záhorská Bystrica žiadateľovi spoločnosť MIBAKO, s. r. o ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 13. Návrh na predaj pozemku pre žiadateľa fi Mibako – Podkerepušky
 14. Návrh na schválenie názvov ulíc v lokalite Podkerepušky – predkladá starosta Ing. Krúpa 14. Návrh na schválenie nových názvov ulíc
 15. Správa č. 02/06/2021 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov verejného obstarávania tovarov, prác a služieb zákaziek s nízkou hodnotou počas roka 20 vykonaná v súlade s prijatým Plánom kontrolnej činnosti pre I. polrok 2021 schváleným na rokovaní MZ  uznesením č.204/2020 z 22.12.2020 a schváleného  Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 – predkladá kontrolór Ing. Mráz 15. Správa o výsledku kontroly VO
 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – ZB na 2 polrok 2020 – predkladá kontrolór Ing. Mráz 16. Návrh plánu kontrólnej činnosti na 2.polrok
 17. Rôzne