Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.09.2021

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.09.2021

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
28.septembra 2021 o 13:00 hod., ktoré bude prebiehať v zasadacej miestnosti miestneho úradu.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa  K bodu č. 1
 2. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5,  za 1. polrok 2021 – predkladá PhDr. Kaliariková K bodu č. 2
 3. Monitorovacia  správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok  2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 3
 4. Návrh na odvolanie tajomníčky Mgr. Modlitbovej a dovolenie Mgr. Hurbanič Mackaničovej na pozíciu tajomníčky do Finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve– predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 4
 5. Návrh na schválenie návrhu Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. 3/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 5
 6. Návrh na prenájom nebytových priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Miloslav Sajan, SPST Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 6
 7. Návrh na prenájom nebytových priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Juraj Hvozdík, ŠK Hargašova Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 7
 8. Návrh na prenájom nebytových priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Ing. Jaroslav Freund, TTC Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa –  predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 8
 9. Návrh na prenájom nebytových priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Martina Vrbová, Občianske združenie City Kids, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 9
 10. Návrh na prenájom nebytových priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Jozef Prokop, MFK Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 10
 11. Návrh na predĺženie prenájmu  nebytových priestorov v budove na ulici Čsl. tankistov č. 134 žiadateľovi – Základná umelecká škola Jozefa Kresánka ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 11
 12. Návrh na predĺženie prenájmu  nebytových priestorov v budove na ulici Čsl. tankistov č. 134 – tanečná miestnosť so zrkadlami žiadateľovi – Katarína Hanáková ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 12
 13. Návrh na predĺženie prenájmu  nebytových priestorov v budove na ulici Čsl. tankistov č. 134 – tanečná miestnosť so zrkadlami žiadateľovi – SPORT AND WORK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 13
 14. Návrh na predĺženie prenájmu  pozemkov reg „C“ KN parc. č. 4048/1, 4048/2, 4048/3, 4048/4, 4048/5, 4048/6 4049, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Jozef Bozsenyik a Iveta Zemanová ako pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 14
 15. Správa č.01/09/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj a dane za psa v rozpočtovom roku 2020– predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz K bodu č. 15
 16. Rôzne