Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 23.03.2021

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 23.03.2021

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 23.marca 2021 o 13:00 hod. 

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa  1. Kontrola správnosti formulácie uznesení
 2. Vyhodnotenie VOS na prenájom nebytových priestorov v budove Knižnice na ulici Čsl. tankistov 134, v Záhorskej Bystrici o rozlohe 10,50 m2 zapísaných na LV 6585 – predkladá starosta Ing. Krúpa  2. Vyhodnotenie podmienok vos – knižnica
 3. Vyhodnotenie VOS na prenájom nebytových priestorov v budove v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8,  v Záhorskej Bystrici o rozlohe 31,43 m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa  3. Vyhodnotenie podmienok vos – kaderníctvo
 4. Vyhodnotenie VOS na prenájom nebytových priestorov v budove v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8,  v Záhorskej Bystrici o rozlohe 38,25 m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa 4. Vyhodnotenie podmienok vos – laborat.
 5. Vyhodnotenie VOS na prenájom nebytových priestorov v budove v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8,  v Záhorskej Bystrici o rozlohe 50,07 m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa 5. Vyhodnotenie podmienok vos – praktický lekár
 6. Vyhodnotenie VOS na prenájom nebytových priestorov v budove v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8,  v Záhorskej Bystrici o rozlohe      110 m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa  6. Vyhodnotenie podmienok vos – lekáreň
 7. Návrh schválenie zámeru na odkúpenie pozemkov reg. „C“ KN parc.č. 2309/54, 2309/7, 2309/36, 2659/122, 2659/299 o celkovej výmere 4679 m² k. ú. Záhorská Bystrica vo vlastníctve spoločnosti Pod vŕškami, a.s. do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 7. Návrh schválenie zámeru kúpy poz. Pod vŕškami
 8. Návrh na schválenie načerpania nového úveru pre pokrytie výdavkov spojených s investičnými zámermi mestskej časti – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude dodaný dňa 17.03.2021)  8. Návrh na schválenie načerpania nového úveru pre pokrytie výdavkov spojených s investičnými zámermi MČ
 9. Návrh na predaj pozemku reg. ,,C“ KN, parc.č.741/4, k.ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – T&T Development, spol. s r.o., ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá starosta Ing. Krúpa 9.Návrh na predaj pozemku TandT Development – kópia
 10. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. ,,C“ KN parc.č. 2665/38, k.ú. Záhorská Bystrica o výmere 76 m² pre žiadateľa – PhDr. Oliver Brunovský s manželkou ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 10. Návrh na schválenie predaja pozemku pre žiadateľa PhDr. Oliver Brunovský
 11. Návrh na schválenie žiadosti spoločnosti CITYESTATE s. r. o. o postúpenie práv a prevzatie záväzkov zo zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4/2013/PP – predkladá starosta Ing. Krúpa 11.Návrh na schválenie žiadosti spoloč.CITYESTATE o postúpení práv
 12. Informácia o zaslaných podnetov a podkladov na zmeny a doplnky č. 9 k územnému plánu hlavného mesta SR – Bratislavy na základe výzvy Magistrátu hlavného mesta SR – Bratislavy – predkladá starosta Ing. Krúpa 12. informácia o výzve Magistrátu hlavného mesta SR – Bratislavy na zaslanie podnetov a podkladov na zmeny a doplnky č. 9 k územ
 13. Návrh na schválenie VZN č. 1/2021, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za prepravnú službu poskytovanú mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 13.Návrh VZN č. 1-2021 o prepr. službe
 14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – predkladá starosta Ing. Krúpa 14. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk
 15. Rôzne