Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.04.2021

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.04.2021

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 20.apríla 2021 o 13:00 hod., ktoré bude prebiehať prostredníctvom zoomového pripojenia. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude vysielané online, prostredníctvom webovej platformy na Youtube. Link na Youtube kanál nájdete TU. Ak máte záujem vystúpiť na online zastupiteľstve v konkrétnom bode programu v diskusii, napíšte na adresu kubovic@zahorskabystrica.sk svoje meno a bod programu v ktorom by ste chceli vystúpiť. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté priamo na emailovú adresu.

P r o g r a m :

  1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení
  2. Návrh na schválenie dodatku č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8,  v Záhorskej Bystrici o rozlohe 110 m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa 2. Návrh na schválenie dodatku ZS – lekáreň
  3. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nebytových priestorov v budove v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č. 8,  v Záhorskej Bystrici o rozlohe 110 m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa 3. Návrh na schválenie podmienok vos – ZS – lekáreň, 3.1. VOS – ZS lekáreň apríl obálkový spôsob, 3.2. VOS – ZS lekáreň apríl aukcia
  4. Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 199/2020 zo dňa 22.12.2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa 4. Návrh na zmenu uznesenia LPS
  5. Návrh na schválenie dotácie právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti – predkladá starosta Ing. Krúpa 5. Návrh na schválenie dotácie právnickým
  6. Návrh na odvolanie predsedu Bohuslava Blechu a dovolenie Ing. Ivana Bošňáka na pozíciu predsedu do Komisie športu a cestovného ruchu pri miestnom zastupiteľstve – predkladá poslanec p. Blecha 6. Návrh na zvolenie predsedu komisie športu a CR Apríl 2021
  7. Návrh na odvolanie tajomníčky Mgr. Dagmar Krajčírovej a dovolenie Mgr. Viktórii Modlitbovej na pozíciu tajomníčky do Finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve – predkladá starosta Ing. Krúpa 7. Návrh na odvolanie a dovolanie tajomníčky Finančnej komisie
  8. Správa č.01/03/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných  predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti   Bratislava- Záhorská Bystrica za rok 2020 – predkladá kontrolór MČ Mráz 8. Správa č.01 03 2021 z kontroly dodržiavania VZN o prideľovaní dotácií
  9. Rôzne