Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

12. marec 2019 o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 22.1.2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Voľba Volebnej komisie na riadenie priebehu voľby Hlavného kontrolóra v MČ B-ZB – predkladá prednostka Mgr. Krajčírová
 3. Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica predkladá prednostka Mgr. Krajčírová
 4. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica s majetkom zvereným do správy mestskej časti – predkladá starosta Ing. Krúpa
 5. Návrh na schválenie Zásad rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica (rozpočtové pravidlá) – predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Návrh na schválenie zásad odmeňovania starostu, zástupcu starostu, poslancov, predsedov a členov komisií miestneho zastupiteľstva a občanov Záhorskej Bystrice – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude predložený na rokovanie MZ)
 7. Návrh na schválenie rozpočtu MČ B – ZB na rok 2019 a prognóza na roky 2020 – 2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, na rok 2019 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Kaliariková
 9. Návrh na schválenie Prílohy č.7 k VZN č.1/2013 o určení podrobnosti financovania materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B – ZB – predkladá starosta Ing. Krúpa
 10. Správa o vyúčtovaní dotácií, poskytnutých MČ B-ZB fyzickým a právnickým osobám v roku 2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 11. Informácia o ukončenom súdnom spore medzi Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica a spoločnosťou RETEP Slovakia – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska – predkladá starosta Ing. Krúpa
 13. Návrh na zvolenie – predsedu Komisie výstavby a dopravy, dovolenie člena a odvolanie a dovolenie tajomníčky, predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia a dovolenie člena pri miestnom zastupiteľstve na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 14. Návrh na prenájom dvoch parkovacích miest vo výmere 26 m2 na pozemku parc. č. 1719/8, k. ú. Záhorská Bystrica za účelom vyhradenia pre nabíjanie elektromobilov pre žiadateľa – Západoslovenská energetika, a. s. – predkladá starosta Ing. Krúpa
 15. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku parc. č. 2165/8, záhrada, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 146 m² pre žiadateľa – Eva Havlíčková – predkladá starosta Ing. Krúpa
 16. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku parc. č. 1599/1, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 2 m² pre žiadateľa – Eduard Kasana – predkladá starosta Ing. Krúpa
 17. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemkov parc. č. 2165/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m² a parc. č. 2165/17, záhrada, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 135 m² pre žiadateľa – Václav Breitschaft – predkladá starosta Ing. Krúpa
 18. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku parc. č. 1597/3, záhrada, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 417 m² pre žiadateľa – Miroslav Frolka ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 19. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 2709/1, zast. plocha a nádvorie, o výmere 1845 m², parc. č. 2710, zast. plocha a nádvorie, o výmere 20 m², parc. č. 2711/1, zast. plocha a nádvorie, o výmere 3305 m², k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Ing. Zuzana Juríková ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 20. Návrh na zmenu nájomcu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1966/6, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa p. Jozefa Valoviča – predkladá starosta Ing. Krúpa
 21. Návrh na prenájom nebytových priestorov zapísaných na LV 2059 (budova Zdravotného strediska) spoločnosti EL PICOTEO s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá Ing. Krúpa
 22. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 12.3.2019

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Voľba Volebnej komisie na riadenie priebehu voľby hlavného kontrolóra

k bodu č. 3 – Voľba hlavného kontrolóra v MČ

k bodu č. 4 – Návrh na schválenie zásad hospodárenia , 4.1. Zásady hospodárenia mestskej časti , 4.2. Príloha č. 1 k zásadám hospodárenia

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie zásad rozpočtového hospodárenia , 5.1. Zásady rozpočtového hospodárenia

k bodu č. 6 – materiál bude predložený na rokovanie MZ

k bodu č. 7 – Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 , Rozpočet 2019

k bodu č. 8 – Návrh na schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ

k bodu č. 9 – Návrh na schválenie Prílohy č.7 financovanie ZŠ s MŠ , 9.1. Príloha č.7 k VZN

k bodu č. 10 – Správa o vyúčtovaných dotáciách za rok 2018

k bodu č. 11 – Informácia o ukončenom spore s RETEP

k bodu č. 12 – Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti , 12.1. VOS – nebytové Zdravotné stredisko

k bodu č. 13 – Návrh na zvolenie členov komisií

k bodu č. 14 – Návrh na schválenie prenájmu dvoch parkovacích miest

k bodu č. 15 – Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre žiadateľa Evu Havlíčkovú

k bodu č. 16 – Návrh na schválenie predĺženia nájmu pre žiadateľa Eduarda Kasanu

k bodu č. 17 – 17. Návrh na schválenie prenájmu pre žiadateľa Václava Breitschafta s manž.

k bodu č. 18 – Návrh na schválenie predĺženia nájmu pre žiadateľa Miroslava Frolku

k bodu č. 19 – Návrh na prenájom pre žiadateľku Zuzanu Juríkovú

k bodu č. 20 – Návrh na zmenu nájmu pre žiadateľa p. Valoviča

k bodu č. 21 – Návrh na predĺženie nájmu pre žiadateľa EL PICOTEO