Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12.2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12.2019

S T A R O S T A
Mestskej časti Bratislava –  Záhorská Bystrica
Ing. Jozef  K R Ú P A 

POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

 1. decembra 2019 o 13:00 hod. 

V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m : 

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá Ing. Krúpa 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení
 2. Správa č. 02/12/2019/ZB o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností , petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica doručených v roku 2019 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz  2. Kontrola sťažností a petícií, 211 ,2. ZB Príloha tabuľka
 3. Správa č.1/12/2019/ZB o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou legislatívou uplatňovanou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach Základnej školy s materskou školou Hargašova 5, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti  Bratislava- Záhorská Bystrica – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz  3. Správa škola 2019
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na polrok 2020 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz 4. 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti  
  4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ZB na I. polrok 2020
 5. Návrh na schválenie 4.zmeny rozpočtu mestskej často Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá Ing. Krúpa 5. Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2019 5.1. čerpanie rozpočtu a návrh 4. zmeny
 6. Návrh na schválenie rozpočtu MČ B – ZB na rok 2020 a prognóza na roky 2021 – 2022 a stanovisko miestneho kontrolóra – predkladá starosta Ing. Krúpa 6. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2020
  6.1. STANOVISKO miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu MČ,
  6.2.Rekapituláciu príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2020 až 2022,
  6.3. Návrh príjmov rozpočtu MČ na rok 2020 až 2022,
  6.4. Návrh výdavkov rozpočtu MČ na rok 2020 až 2022
 7. Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, na rok 2020 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Kaliariková 7. Návrh na schválenie rozpočtu ZŠ s MS
 8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č.5/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a na zariadeniach na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá Ing. Krúpa 8. Návrh VZN č.4-2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5-2015 o dodržiavaní čistoty,
  8.1. VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku – doplnenie
 1. Návrh Dodatku Štatútu hl.m.SR Bratislavy vo veci výkonu prenesenej pôsobnosti – predkladá Ing. Krúpa 9. VZN magistrát o trvalý pobyt tretích osôb
 2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte požiarnej zbrojnice pre žiadateľa – SWAN Mobile, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá Ing. Krúpa 10. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre žiadateľa SWAN
 3. Návrh na schválenie predaja pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 2164/66, o výmere 26 m², parc. č. 2164/128, o výmere 7 m², č. 2164/129, o výmere 27 m² k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Božena Kubíková ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá Ing. Krúpa 11. Návrh na predaj pozemkov pre žiadateľa p. Kubíkovú
 4. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2663/44, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 219 m² pre žiadateľa – Ing. Matúš Vodrážka a Mgr. Monika Brugerová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá Ing. Krúpa 12. Návrh na schválenie predaja pozemku pre žiadateľa Ing. Vodrážku a Mgr. Brugerovú
 5. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2708/17, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 452 m² pre žiadateľa – Ján Lazur a Zuzana Lazurová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá Ing. Krúpa 13. Návrh na schválenie predaja pozemku pre žiadateľa Ján Lazúr a Zuzana Lazúrová
 6. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2019 – predkladá zástupca starostu Mgr. Besedič, PhD. 14. Návrh na schválenie odmeny MK 2019
 7. Návrh na schválenie časového harmonogramu činnosti MZ rok 2020 – predkladá 15. Návrh na schválenie časového plánu činnosti

Ing. Krúpa

 1. Rôzne