Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 09.02.2021

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 09.02.2021

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 9. februára 2021 o 13:00 hod.

P r o g r a m :

1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá Ing. Krúpa   Kontrola správnosti formulácie uznesení
2. Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov za účelom prevádzkovania mobilného odberného miesta – predkladá starosta Ing. Krúpa  Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke,  Zmluva o vypozicke MOM
3. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nebytových priestorov v budove Knižnice na ulici Čsl. tankistov 134, v Záhorskej Bystrici o rozlohe 10,50m2 zapísaných na LV 6585 – predkladá starosta Ing. Krúpa  Návrh na schválenie podmienok vos – knižnica
4. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č.8, v Záhorskej Bystrici o rozlohe 31,43m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa Návrh na schválenie podmienok vos – ZS – kaderníctvo
5. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č.8, v Záhorskej Bystrici o rozlohe 38,25m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa  Návrh na schválenie podmienok vos – ZS – laboratórium zubné
6. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č.8, v Záhorskej Bystrici o rozlohe 50,07m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa  Návrh na schválenie podmienok vos – ZS – praktický lekár
7. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na Gbelskej ulici č.8, v Záhorskej Bystrici o rozlohe 110m2 zapísaných na LV 2059 – predkladá starosta Ing. Krúpa   Návrh na schválenie podmienok vos – ZS – lekáreň
8. Správa právnika mestskej časti o priebehu súdnych sporov za rok 2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa Informácia o súdnom spore mestskej časti za rok 2020
9. Návrh na pomenovanie novej ulice v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá Mgr. Besedič, predseda kultúrnej komisie Návrh na schválenie nového názvu ulice
10. Rôzne