Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 01.02.2022

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 01.02.2022

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 1. februára 2022 o 13:00 hod. V zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

  1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa  K bodu č. 1
  2. Správa Mestskej polície o bezpečnostnej situácii v MČ B-ZB za rok 2021, počet spáchaných priestupkov z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky – predkladá veliteľ JUDr. Lichner  K bodu č. 2
  3. Správa Okresného riaditeľstva policajného zboru o bezpečnostnej situácii v MČ B-ZB za rok 2011, počet spáchaných priestupkov a trestných činov a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky – predkladá mjr. JUDr. Vrchovský K bodu č. 3
  4. Návrh na odvolanie a dovolanie zodpovedného redaktora novín Naša Bystrica a Aktuál – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 4
  5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – reštauračné zariadenie v Spoločenskom dome na Gbelskej ulici žiadateľovi  KomSIs – Peter Drahoš ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 5. Navrh na predĺž. Drahos – autoremedúra
  6. Návrh na schválenie predaja pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1350/1, 1350/2, k. ú. Záhorská Bystrica v podiele 1/6 a rodinného domu so súpisným číslom  7579 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1350/1, k. ú. Záhorská Bystrica v podiele 1/6 pre žiadateľa – Daniela Blechová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa  K bodu č. 6
  7. Oprava uznesenia č.282/2021 zo dňa 28.9.2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa K bodu č. 7
  8. Návrh na schválenie prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na roky 2022 – 2026 z radov občanov Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Krúpa K bodu č. 8
  9. Rôzne