Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 29.9.2020

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 29.9.2020

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 29. septembra 2020 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa 1.
 2. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5,  za 1. polrok 2020 – predkladá PhDr. Kaliariková 2.
 3. Monitorovacia  správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok  2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa 3.
 4. Návrh na prenájom nebytových  priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Martina Vrbová, Občianske združenie City Kids, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 4.
 5. Návrh na prenájom nebytových  priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Jozef Prokop, MFK Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 5.
  6. Návrh na prenájom nebytových  priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Zuzana Juríková, TTC Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 6.
 6. Návrh na prenájom nebytových  priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Juraj Hvozdík, ŠK Hargašova Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 7.
  8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove na ulici Čsl. tankistov č. 134 – tanečná miestnosť so zrkadlami žiadateľovi – City Kids ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 8.
  9. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Gbelskej ulici č. 6 – Spoločenský dom, pre žiadateľa Martina Vrbová, Občianske združenie City Kids ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 9.
  10. Návrh na schválenie ukončenia nájomných zmlúv na dobu neurčitú uzatvorených s nájomcami nebytových priestorov – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva)
  11. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia budovy ,,Stále kontrolne stanovisko č.2 s.č. 7793 s príslušenstvom a pozemkami parc.č. 3876/3, 3876/4 k.ú. Záhorská Bystrica a parc.č. 630/2, 630/3, k.ú. Lamač, Hodonínska 68, Bratislava – predkladá starosta Ing. Krúpa 11.
  12. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia prevádzky Zberného dvora – predkladá starosta Ing. Krúpa 12.
  13. Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Ivánce, Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 13.
  14. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica a spoločnosťou Pod vŕškami – predkladá starosta Ing. Krúpa 14.
  15. Správa č. 03/09/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri rozpočtovom hospodárení a čerpaní vybratých položiek schváleného rozpočtu mestskej časti k 31.7.2020 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz 15.
  16. Správa č. 02/09/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri správe miestnych daní a poplatkov – Dane za psa a zaujatia verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za zdaňovacie obdobie roka 2019 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz 16.
  17. Návrh na odvolanie p. Denisy Kiszel z postu tajomníčky Komisie školstva, mládeže a informatizácie a dovolenie novej tajomníčky p. Ľubici Špányiovej – predkladá starosta Ing. Krúpa 17.
  18. Rôzne

Pozvánka