Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 26.júla 2021 o 16:00 hod., ktoré bude prebiehať v zasadacej miestnosti miestneho úradu.

P r o g r a m :

  1. Návrh na schválenie zapojenia sa MČ B – ZB do vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73 – predkladá starosta Ing. Krúpa 1. Návrh za zapojenie sa do výzvy na NFP – nadstavba jedálne
  2. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 2. 2. Návrh na 3.zmenu rozpočtu