Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.10.2020

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.10.2020

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 14. október 2020 o 08:15 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici

P r o g r a m :

  1. Schválenie žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 z MF SR – predkladá starosta Ing. Krúpa 1.