Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 12.5.2020

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 12.5.2020

               P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 12. mája 2020 o 13:00 hod.
V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa bod 1
 2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa bod 2
 3. Správu č. 2/04/2020 z následnej finančnej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica v rozpočtovom roku 2019 – predkladá kontrolór Ing. Mráz bod 3
 4. Návrh na schválenie dotácie právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod 4
 5. Interný materiál mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – finančné a materiálno-technické opatrenia v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 a ich dopad na rozpočet mestskej časti pre rok 2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod 5.
 6. Informácia o využívaní zák.č.  96/2020 ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 67/2020 Z.z. o  niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákon č. 75/2020 na prekrytie bežných výdavkov a návrh na schválenie zapojenia prebytkov hospodárenia a poplatku za rozvoj – predkladá starosta Ing. Krúpa bod 6.
 7. Návrh na odpustenie nájmov za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod 7
 8. Návrh na schválenie VZN č. 2/2020, ktorým a dopĺňa VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti v znení VZN č. 1/2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa bod 8
 9. Návrh na predaj pozemkov reg. ,,C“ KN, parc. č. 4044/2 a parc. č. 4046/2, k. ú Záhorská Bystrica pre žiadateľov Dana Kulčárová, Alena Zavacká, Martin Zavacký ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa bod 9
 10. Návrh na prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 2708/15 a 2711/5, k. ú. Záhorská Bystrica spoločnosti Xlabel, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa bod 10
 11. Správa č. 01/04/2020 o výsledkoch priebežnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi  pri vyhodnotení plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica za rok 2019 – predkladá kontrolór Ing. Mráz bod 11
 12. Správa č. 03/04/2020 z následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj – predkladá kontrolór Ing. Mráz bod 12
 13. Návrh na odvolanie Ing. arch. Michaly Kozákovej z postu tajomníčky Komisie výstavby a dopravy a dovolenie novej tajomníčky Ing. Jany Liďákovej – predkladá starosta Ing. Krúpa bod 13
 14. Návrh na dovolanie Ing. Romana Weinštuka na post člena Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov– predkladá starosta Ing. Krúpa bod 14
 15. Návrh na súhlas zverenia majetku Magistrátu hl. mesta SR do správy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – časť areálu SOU energetického – predkladá starosta Ing. Krúpa bod 15
 16. Rôzne