Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 12.7.2022

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 12.7.2022

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  starosta MČ Jozef Krúpa zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

 1. júla 2022 o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.1
 2. Návrh na 1.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.2
 3. Správa o výsledku inventarizácie za rok 2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.3
 4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte „Viacúčelovej športovej haly“ pre žiadateľa  – RONIKA-J s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.4
 5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte „Zdravotného strediska“ pre žiadateľa  – IMUNO & ALERGOmed s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.5
 6. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 4038/4, 4038/1 a 4038/3, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Zdena Lukšová ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.6
 7. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 4038/2, 4039, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Marek Lukšo ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.7
 8. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2708/3, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Michal Prokop ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.8
 9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1593/2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Juraj Burian ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.9
 10. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6611, pozemku reg. „C“ KN parc. č. 36868/380, pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3868/386 a pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3868/649, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – FM – Reality, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.10
 11. Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „E“ KN parc. č. 729, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Marek Tunega  a Ing. Ivana Tunegová ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.11
 12. Návrh na kúpu pozemkov pod ihriskom zapísané na LV č. 857 o celkovej výmere 4273 m2 vo vlastníctve Petra Andu – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.12
 13. Návrh na pomenovanie nových ulíc v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá zástupca starostu, predseda kultúrnej komisie Mgr. Besedič, PhD. Bod č.13
 14. Návrh Dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (za čl. 78 sa vkladá nový článok 78a pôsobnosť mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca) – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.14
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Krúpa Bod č.15
 16. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026, počet volebných obvodov a rozsah výkonu funkcie starostu MČ B – ZB na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č.16
 17. Správa č.01/06/2022 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov nebytových priestorov v roku 2021 – predkladá kontrolór Ing. Mráz Bod č.17
 18. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Záhorská Bystrica na obdobie polroka 2022 – predkladá kontrolór Ing. Mráz Bod č.18
 19. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava . Záhorská Bystrica za 1.polrok 2022 – Predkladá zástupca starostu Mgr. Besedič, PhD. Bod č.19
 20. Rôzne