Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo 24.11.

Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo 24.11.

Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo, ktoré sa koná vo štvrtok 24. novembra 2022 o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

Slávnostná časť

 1. Otvorenie zasadnutia:
  1. návrh na schválenie zapisovateľov zápisníc z rokovaní miestneho zastupiteľstva a

overovateľov zápisnice,

 1. informácia o  výsledkoch   volieb   do   samosprávnych   orgánov   v Mestskej   časti

Bratislava – Záhorská Bystrica, konaných dňa 29.11.2022,

 1. zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

a odovzdanie osvedčenia o zvolení,

 1. zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a odovzdávanie osvedčenia o zvolení,
 2. príhovor

 

Pracovná časť

 1. Schválenie programu ustanovujúceho
 2. Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
 3. Informácia o poverení na funkciu zástupcu starostu mestskej časti.
 4. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v súlade so znením 12 zákona o obecnom zriadení.
 5. Návrh na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle
 • 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine.
 1. Návrh na určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava – Záhorská
 2. Záver.