Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 28.2.2023

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 28.2.2023

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  starosta MČ Jozef Krúpa zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

v utorok 28. februára 2023 o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m:

 1. Kontrola plnenia uznesení – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 1
 2. Návrh na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 2
  2.1. Celková bilancia, tabuľková časť 2.2. Programový rozpočet MČ príjmová časť 2.3. Programový rozpočet MČ výdavková časť 2.4 Stanovisko kontrolóra k rozpočtu 2023
 3. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ – predkladá Mgr. Ľubica Horváthová Bod č. 3
 4. Návrh na schválenie prenájmu pozemku – Marián Breitschaft – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 4
 5. Návrh na schválenie zmenu nájomcu – Andrea Zemanová a Iveta Zemanová – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 5
  6. Návrh na schválenie súťažných podmienok na vyhlásenie OVS – prekladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 6
  7. Návrh na schválenie memoranda o porozumení vzájomnej spolupráci medzi MČ a BVS – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 7
  8. Návrh na úpravu štatútu novín Naša Bystrica – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 8
  9. Návrh na odvolanie redakčnej rady a voľbu novej redakčnej rady – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 9
  10. Správa č. 1/02/2023 z vykonanej priebežnej kontroly formulácie a plnenia uznesení – predkladá Ing. Vladimír Mráz Bod č. 10
  11. Správa č. 02/02/2023 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov – predkladateľ Ing. Vladimír Mráz Bod č. 11
  12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra – predkladá Ing. Vladimír Mráz Bod č. 12
  13. Rôzne