Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 21.12.2022

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 21.12.2022

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  starosta MČ Jozef Krúpa zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

v stredu 21. decembra 2022 o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo_ 21.12.2022

P r o g r a m:

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 1
 2. Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 2
 3. Návrh VZN č.3/2022 o spôsobe určenia náhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za prepravnú službu poskytovanú mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 3
 4. Návrh VZN č.4/2022, ktorým sa mení §4 ods. 2 písm. a), b), c) a d) VZN č.1/2019, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 4
 5. Návrh na prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej športovej hale pre žiadateľa ŠK Hargašova ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 5
 6. Návrh na prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej športovej hale pre žiadateľa City Kids, občianske združenie ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 6
 7.  Návrh na prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej športovej hale pre žiadateľa MFK Záhorská Bystrica ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Inf. Jozef Krúpa Bod č. 7
 8. Návrh na schválenie predaja pozemkov vytvorených oddelním od pozemku reg. „E“ KN parc. č. 7128, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľov – užívatelia záhrad v lokalite Strmé vŕšky ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 8 
 9.  Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1719/3 ostatné plochy o výmere 27 m2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Maip, s.r.o. – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 9
 10.  Návrh na schválenie odmien obyvateľom mestskej časti za rok 2022 – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa Bod č. 10
 11.  Návrh na schválenie členov jednotlivých komisií pri miestnom zastupiteľstve na volebné obdobie rokov 2022-2026 – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 12.  Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Záhorská Bystrica za II. polrok 2022 – predkladá zástupca starostu Mgr. Martin Besedič, PhD. Bod č. 12
 13.  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ na obdobie I. polroka 2023 – predkladá kontrolór Ing. Vladimír Mráz Bod č. 13
 14.  Rôzne