Poslanci rokovali o financiách aj o kúpe majetku

Poslanci rokovali o financiách aj o kúpe majetku

Na rokovaní septembrového miestneho zastupiteľstva sa hovorilo najmä o financiách.

Na úvod starosta Jozef Krúpa informoval poslancov o tom, že naša materská škola získala  Európsku cenu stavba roka 2019 v kategórii modernizácia verejnej stavby. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa na realizácii tejto stavby podieľali. Poslanci si potom vypočuli správu o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5,  za 1. polrok 2020.  Rozpočet bol čerpaný na 48 %. MŠ čerpala prostriedky rozpočtu na 41,2%. Rozpočet ráta aj s príspevkom MČ na odmeny zamestnancov ZŠ a MŠ. Poslanci správu vzali na vedomie. Poslanci sa potom zaoberali Monitorovacou správou o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu k 30.6. 2020. Príjmy mestskej časti sú plnené na 48%, samospráva nezaznamenala ich výrazný pokles. Výdavky sú na úrovni 33%. Dôvodom je to, že samospráva šetrila a aj to, že pre pandémiu sa nemohli uskutočniť viaceré investície.  Poslanci správu zobrali na vedomie. Vzápätí schválili aj ďalšiu zmenu rozpočtu. Schválili použitie 13 500 eur na snehové zábrany na strechu športovej haly a 50-tisíc eur na finalizáciu školského areálu – na  jeho oplotenie od jedálne smerom k bytovým domom, na lavičky, technológiu studne a na ochranné siete okolo športových plôch. Poslanci tiež schválili prenájom športovej haly pre OZ City Kids, MFK Záhorská Bystrica, TTC Záhorská Bystrica a ŠK Hargašova Záhorská Bystrica. Rovnako schválili aj prenájom tanečnej miestnosti na Ul. Čsl. tankistov a Spoločenského domu pre OZ City Kids. Poslanci schválili aj ukončenie nájomných zmlúv na dobu neurčitú uzatvorených s nájomcami nebytových priestorov a na nebytové priestory vypísať verejnú obchodnú súťaž za podmienok schválených miestnym zastupiteľstvom. Súhlasili so zámerom odkúpiť budovu bývalej policajnej veže s pozemkami v k.ú. Záhorská Bystrica a k.ú. Lamač. Túto budovu ministerstvo vnútra eviduje ako nadbytočný majetok a mestská časť by ju mohla využiť pre svoje potreby, napr. archív. Poslanci súhlasili tiež so zámerom odkúpiť prevádzku Zberného dvora. Dôvodom je jeho lepšie a operatívnejšie fungovanie v prospech obyvateľov, nakoľko súčasný nájomca nie je schopný splniť všetky požiadavky mestskej časti na jeho fungovanie. Poslanci schválili tiež zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Ivánce. Akceptovala sa v ňom väčšina relevantných pripomienok obyvateľov a organizácií a jeho súlad so zákonom odobril aj okresný úrad.

Na záver rokovania starosta Jozef Krúpa informoval poslancov o rušení všetkých plánovaných akcií v mestskej časti.