Poslanci bilancovali prácu za minulý rok

Poslanci bilancovali prácu za minulý rok

Na programe prvého tohtoročného zasadnutia miestneho zastupiteľstva bola predovšetkým bilancia činnosti jednotlivých komisií za rok 2019.

Poslanci schválili návrh na VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti. Podľa tohto doplnku budú žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru, Červeného kríža a Klubu dôchodcov vyčlenené z balíka financií poskytovaných občianskym združeniam. Toto opatrenie umožní poskytnúť viac peňazí občianskym združeniam a športovým klubom.

Poslanci tiež schválili prenájom pozemku reg. ,,E´´ KN parc. č. 853/210, k. ú. Záhorská Bystrica spoločnosti DEKOS Bratislava, s.r.o a predaj pozemku reg. ,,C´´ KN, parc. č. 3867/35, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Augustína Adamkoviča.

Poslanci vzali na vedomie aj správu Mestskej polície o bezpečnostnej situácii v MČ B-ZB za rok 2019. Vyplýva z nej, že najviac priestupkov bolo v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Rovnako vzali na vedomie správu Okresného riaditeľstva policajného zboru o bezpečnostnej situácii v MČ B-ZB za rok 2019. Najväčší podiel spáchaných trestných činov tvorili majetkové, v Záhorskej Bystrici ich bolo 12. Išlo najmä o krádeže z rodinných domov. Celkovo tu policajti vlani zaznamenali 39 priestupkov. Ako povedal starosta Jozef Krúpa, bezpečnosť je jednou z priorít mestskej časti, preto je dohodnutá užšia spolupráca s policajnými zložkami, ktoré budú situáciu ešte viac monitorovať, plánovaná je aj inštalácia kamerového systému na problematických miestach, čo by malo prispieť k väčšej bezpečnosti obyvateľov.

Poslanci napokon vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra, správu o činnosti komisie sociálnych vecí a zdravotníctva, správu o činnosti komisie školstva, mládeže a informatizácie, správu o činnosti komisie kultúry, správu o činnosti komisie finančnej pre podporu investícií a rozvoja podnikania, správu o činnosti komisie výstavby a dopravy, správu o činnosti komisie pozemkovej a lesného hospodárstva, správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia a správu o činnosti komisie športu a cestovného ruchu. Všetky správy nájdete na našej webovej stránke.