Ponuka práce: Prijmeme novú posilu na ekonomický referát

Ponuka práce: Prijmeme novú posilu na ekonomický referát

Milí obyvatelia, miestny úrad Bratislava-Záhorská Bystrica obsadzuje pozíciu referenta ekonomického oddelenia. Svoje žiadosti môžete posielať na prednosta@zahorskabystrica.sk. Termín nástupu ihneď.

Benefitom pracovnej pozície je 37,5-hodinový pracovný týždeň a o jeden týždeň dovolenky viac nad rámec základnej výmery dovolenky.

Náplň práce:
1. vykonáva vedenie účtovníctva podľa platných predpisov a kontroluje pohyb na jednotlivých účtoch syntetickej a analytickej evidencie v rozsahu schváleného rozpočtu,
2. zabezpečuje platobný styk s bankovými inštitúciami,
3. spracováva účtovnú závierku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za uplynulé rozpočtové obdobie, spracováva štvrťročné vyhodnotenie plnenia rozpočtových príjmov a čerpania rozpočtových výdavkov rozpočtu na bežný rok,
4. zabezpečuje overenie účtovnej závierky externým audítorom, pripravuje podklady k vnútorným previerkam zo strany kontrolóra,
5. zabezpečuje vypracovanie daňového priznania v súlade s daňovým poriadkom,
6. preskúmava všetky účtovné doklady po formálnej stránke,
7. vedie účtovnú evidenciu majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti a zabezpečuje jeho ročnú inventarizáciu,
8. vedie účtovnú evidenciu pohľadávok, vedie proces vymáhania pohľadávok,
9. vyhotovuje podklady o platbách pre škodovú komisiu,
10. vypracováva všetky účtovné a štatistické výkazy za mestskú časť podľa požiadaviek oprávnených orgánov.

Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďakujeme za prípadné zdieľanie!