Počas sviatkov odvoz odpadu bez zmeny

Počas sviatkov odvoz odpadu bez zmeny

Milí obyvatelia, odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 1. mája a 8. mája (pondelky) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni.

Viac o ďalších službách OLO počas sviatku sa dozviete na: https://www.olo.sk/1-a-8-maja-pocas-statnych-sviatkov-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/