Oznámenie o začatí správneho konania č. 1235/3585/2021/HUB

Oznámenie o začatí správneho konania č. 1235/3585/2021/HUB

Výrub stromov – parc. C-KN č. 210/2 – zastavaná plocha a nádvorie,   v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 10.09.2021

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 1235/3585/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Anny Belzarovej, Trstínska 37, 841 06 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov parc.č. 210/2 – zastavaná plocha a nádvorie    v k.ú .Záhorská Bystrica. Dôvodom je  zlý zdravotný stav dreviny, vyschnutie dreviny.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 20.09.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.