Oznámenie o začatí konania na výrub č.j.817/2842/2022/HUB

Oznámenie o začatí konania na výrub č.j.817/2842/2022/HUB

Výrub stromov – parc. C-KN č. 1317/4 – záhrada,  1317/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia :06.07.2022

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 817/2842/2022/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Prof..PhDr., ArtD Pavol Smolík a manž. Ing.Eva  Smolíková, Tešedíkova 3, 841 06 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov  parc.č.  1317/4 – záhrada  a 1317/2 – zastavaná plocha a nádvorie   v k.ú .Záhorská Bystrica. Dôvodom je   ohrozovanie objektu rodinného domu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 13.07.2022 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.