OLO odvezie zelený odpad aj v decembri

OLO odvezie zelený odpad aj v decembri

Na základe podnetov obyvateľov a z iniciatívy aj našej mestskej časti bude zrealizovaný v decembri ešte jeden odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad z hnedých nádob. V Záhorskej Bystrici bude vykonaný v nepárny štvrtok 3.12.2020. Pripájame stanovisko magistrátu a spoločnosti OLO.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy vníma potreby občanov a klimatické zmeny v dôsledku otepľovania, preto v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. mimoriadne zabezpečí ešte jeden odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad (BRKO) navyše v mesiaci december. Žiadame všetky domácnosti zapojené do zberu BRKO v období od 1.12. do 11.12.2020 vyložiť hnedé nádoby v zmysle harmonogramu odvozu BRKO realizovaného v r. 2020.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad môžu obyvatelia celoročne odovzdávať v EKOCENTRE na ulici Čsl. tankistov.