OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Vážení obyvatelia,

s príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame s údržbou záhrad, dvorov a okolia po uplynulej zime, ktorá je spojená s vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zásahom hasičov. Toto obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

V mikroklimatických podmienkach na území hl. mesta SR Bratislavy možno za toto obdobie považovať mesiace marec až august. Podľa dlhodobého sledovania požiarovosti, práve v týchto mesiacoch vzniká na území hl. mesta SR Bratislavy veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria aj na lesný porast.

Na zabezpečenie úloh súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, je potrebné aj v roku 2020 realizovať opatrenia vyplývajúce z predpisov na ochranu lesov pred požiarmi.

Zákon o ochrane pred požiarmi ZAKAZUJE vypaľovanie suchých porastov, bylín, tráv, buriny alebo kríkov, ktoré ešte rastú na koreni a po ich zapálení sa oheň voľne šíri po ploche. Za porušenie tohto zákazu hrozí fyzickej osobe podľa Z. č 314/2001 Z.z. pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi až do výšky 16 596 €.

Ak by ste boli svedkami požiaru čo najskôr privolajte pomoc – zavolajte hasičov na linku 150 alebo 112 a opustite priestory lesa alebo lúky.