Zberný dvor – karta výhod

 1. Vjazd na ZD je povolený len osobným automobilom a osobným automobilom s malým prívesným vozíkom
 2. Počkajte na nasledovné pokyny obsluhy:

– kam zaparkovať

– do ktorej nádoby umiestniť odpad

 1. Nasledovné odpady v požadovanom stave môžu odovzdať len občania s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Preukážte sa prosím „kartou výhod pre obyvateľov s trvalým pobytom.
 • Pokosená tráva , lístie, rastliny– ukladajte voľne do kontajnera, nie vo vreciach, nie zviazané.
 • Konáre, haluzina – ukladajte voľne do kontajnera, porezané na menšie časti. Max. dĺžka je 1 meter, z dôvodu efektívneho využitia kontajnera.
 • Objemný odpad– nábytok, skrine, postele, koberce, oknná, dvere. Odovzdávajte len v rozobratom stave. Max. rozmer 2 metre.
 • Drobný stavebný odpad– v množstve 100kg na jednu domácnosť za kalendárny rok.
 • Triedený zber v rozsahu: papier, plasty, sklo.

Dodržujte prosím pokyny pracovníkov zberného dvora a noste odpad len vo vyššie uvedenom stave, v opačnom prípade nemôžte dovezený odpad umiestniť na zbernom dvore.

 1. Občania a firmy môžu odovzadať nasledovné druhy odpadu v neobmedzenom množstve:
 • Kovový odpad – výkup
 • Farebné kovy– výkup
 • Batérie a akumulátory– výkup
 • Papier (okrem kartónových obalov)- výkup
 • Elektroodpad– odber zdarma