Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

JESEŇ 2019

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zber objemného odpadu- nábytok, skrine, postele, koberce, okná, dvere. Ukladajte len v rozobratom stave. Max. rozmer 2 metre.

Do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať nebezpečný odpad (farby, oleje), biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad, pneumatiky a pod. !!!

 Z DÔVODU EXTRÉMNEHO PREPĹŇANIA KONTAJNEROV BUDÚ PRISTAVENÉ LEN NA 24 HODÍN.

 Platí výlučne pre obyvateľov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. 

 1. 10. 2019
 • Križovatka Rošického – Hargašova
 • Spojnica ulíc Tatranská – Hargašova
 • Donská pri dome č. 91
 • Donská – pri dome č. 23
 1. 10. 2019
 • Tešedíkova 10 – parkovisko pri trafike
 • Prídavkova 1
 • Prídavkova 59
 • Tešedíkova smer Plácek v blízkosti domu č. 85
 1. 10. 2019
 • Strmé vŕšky – námestie
 • Pri Vápenickom potoku – pri reštaurácii Kaplnka
 • Ota Holúska
 • Na Krčoch, parkovisko pri futbalovom ihrisku
 1. 11. 2019
 • Kučovanická ulica – pri lese vedľa basketbalového koša
 • Plánky – križovatka uličiek 8-13 a 9
 • Podkerepušky, pred ulicou č. 1; zákruta
 • Podkerepušky, pri ulici č. 7
 1. 11. 2019
 • Plánky pri ihrisku, nad potokom
 • Plánky – na križovatke uličiek 4 a 7
 • Devínske jazero

 

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Mestská časť Záhorská Bystrica realizuje pre obyvateľov s trvalým pobytom rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov dvakrát ročne a to v jarnom a jesennom období. Obyvatelia majú možnosť sa takto zbaviť objemného odpadu ako napr. nábytok, dvere, koberce, matrace, sedacie súpravy, podlahoviny a iné. V rámci možností je potrebné objemný odpad rozobrať resp. zmenšiť tak aby zbytočne nezaberal miesto v kontajneri. Do kontajnerov na objemný odpad je prísne zakázané vhadzovať bio odpad, stavebný odpad, pneumatiky, oleje, farby, batérie a podobne.

Aktuálny harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov nájdete tu: (v prílohe e-mailu prikladám aktuálny jesenný harmonogram vo worde).

KOMUNÁLNE ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hlavného mesta SR Bratislavy sa realizuje dvakrát ročne a to na jar a na jeseň.

Podmienky zberu

Platí výlučne pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy uskutoční zber nebezpečných odpadov za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha viď nižšie).

Príloha vo worde – poslal som na e-mail.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty

Odpadové rozpúšťadlá

Pesticídy

Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

(chladničky, mrazničky a pod.)

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče

(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.