Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Mestská časť Záhorská Bystrica realizuje pre obyvateľov s trvalým pobytom rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov dvakrát ročne a to v jarnom a jesennom období. Obyvatelia majú možnosť sa takto zbaviť objemného odpadu ako napr. nábytok, dvere, koberce, matrace, sedacie súpravy, podlahoviny a iné. V rámci možností je potrebné objemný odpad rozobrať resp. zmenšiť tak aby zbytočne nezaberal miesto v kontajneri. Do kontajnerov na objemný odpad je prísne zakázané vhadzovať bio odpad, stavebný odpad, pneumatiky, oleje, farby, batérie a podobne.

KOMUNÁLNE ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hlavného mesta SR Bratislavy sa realizuje dvakrát ročne a to na jar a na jeseň.

Podmienky zberu

Platí výlučne pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy uskutoční zber nebezpečných odpadov za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.