ÚPI

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica vydáva územnoplánovacia informácia

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vydáva územnoplánovacie informácie k pozemkom v katastrálnom území Záhorská Bystrica.

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby resp. názov právnickej osoby,
 2. korešpondenčnú adresu, číslo telefónu, mailovú adresu,
 3. katastrálne územie a parcelné čísla pozemku, register „C“ alebo „E“,
 4. účel žiadosti
  v prípade, že pozemok nie je zapísaný v katastri nehnuteľností, je potrebný geometrický plán.

Upozornenie:

Obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie je Hlavné mesto SR Bratislava, informácie a výklad územného plánu poskytuje prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava.  Územnoplánovacia informácia mestskej časti nenahrádza územnoplánovaciu informáciu Hlavného mesta SR Bratislavy ani stanovisko mestskej časti k investičnej činnosti na území MČ BA – Záhorská Bystrica.

Upozorňujeme na skutočnosť, že predmetom územnoplánovacej informácie nie sú majetkoprávne vzťahy k pozemku a územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým žiadateľom.

Komplexné informácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do zverejnených dokumentov „ Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov“ na adrese: https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-plan a ďalšie územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady sú zverejnené na adrese: https://www.bratislava.sk/sk/zoznam-dokumentacii.

Pre skvalitnenie a sprístupnenie informácií v rámci územného plánu a katastra slúži aj portál mestskej časti https://mobec.sk/bratislavazahorskabystrica#base, ktorý slúži na vyhľadávanie ulíc, súpisných čísel, parciel a v časti https://mobec.sk/bratislavazahorskabystrica#vup nájdete aj informatívny vektorový územný plán (neslúži na právne účely).

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vydáva stanovisko k investičnej činnosti v katastrálnom území Záhorská Bystrica.

Žiadosť o stanovisko musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby resp. názov právnickej osoby,
 2. korešpondenčnú adresu, číslo telefónu, mailovú adresu,
 3. katastrálne územie a parcelné čísla pozemku,
 4. účel žiadosti,
 5. projektovú dokumentáciu

Upozornenie:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica sa vyjadruje ako:

 1. príslušný orgán územného plánovania,
 2. cestný správny orgán,
 3. orgán ochrany životného prostredia,
 4. vodohospodársky orgán,

v zmysle § 4 ods. 3 písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 140a, § 140b zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 1, § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 63 a § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

Stanovisko mestskej časti k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy.

Tlačivá

Žiadost o územnoplánovaciu informáciu_01 dopisovateľná

Žiadost o územnoplánovaciu informáciu_01