Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

Na miestny úrad pošta doručuje zásielky pre obyvateľov s trvalým pobytom na obci Bratislava – Záhorská Bystrica, t.j. bez konkrétnej adresy s uvedením ulice a čísla domu.

V rubrike sa uvádza odosielateľ, adresát a úložná lehota.