Vodné hospodárstvo

ODBER  PODZEMNÝCH  VȎD

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica vydáva povolenie na osobitné užívanie vôd spočívajúce v odbere podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností) a povolenie na uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie vodnej stavby, ktorá súvisí s týmto odberom.

Potrebné dokumenty:

 • Vyplnená žiadosť na osobitné užívanie podzemných vôd a uskutočnenie vodnej stavby
 • List vlastníctva starý najviac 3 mesiace
 • Snímka z katastrálnej mapy stará najviac 3 mesiace
 • Nájomná zmluva
 • 2 x projektová dokumentácia (potvrdená oprávneným projektantom), ktorá obsahuje:
 • Výkresovú časť – v mierke 1:50 (1:100)
 • Situáciu v mierke 1:200 (1:500)
 • Sprievodnú správu
 • Technické riešenie elektrického čerpadla
 • Vyhlásenie stavebného dozoru
 • Splnomocnenie (ak je vybavovaním poverená iná osoba)
 • Záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu studne podľa §120 stavebného zákona

Správny poplatok
k žiadosti na stavebné povolenie vodnej stavby: 30 €

UŽÍVANIE  VODNEJ STAVBY (KOLAUDÁCIA – STUDNE,  ČERPADLA)

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica yydáva súhlas na užívanie vodnej stavby.

K vybaveniu je potrebné

 • Vyplnená žiadosť
 • Projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
 • Súpis odchýliek, vád a nedorobkov (záznam o ich odstránení)
 • Atesty technologických zariadení
 • Protokol o čerpacej skúške
 • Revíznu správu na prípojky vodného čerpadla
 • Vyjadrenie štátneho okresného hygienika – ak bude voda využívaná na pitné účely

Správny poplatok
k žiadosti na užívanie vodnej stavby: 20 €

Tlačivá

Žiadosť na studňu – tlačivo.doc

Žiadosť-v-zmysle-§120

Žiadosť o kolaudáciu studne-tlačivo.doc