Verejné obstarávanie

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1
843 57 BRATISLAVA
IČO: 604 887
štatutár – Ing. Jozef Krúpa – starosta
webové sídlo – www.zahorskabystrica.sk
E-mail – starosta@zahorskabystrica.sk
– sekretariat@zahorskabystrica.sk
IBAN SK75 0200 0000 0000 0122 9042

Podateľňa / ústredňa: 02 6595 6110
Sekretariát starostu: 02 6595 6210

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

zverejnené dňa 1.7.2021

Predmet zákazky:

Modulová škola 4 triedy základnej školy + šatne a sanita v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

Opis zákazky:

4 Triedy ZŠ (kapacita triedy 2x25detí, 2x30detí) zo zázemím –   šatne, kabinet, chodba, vyhotovenie podľa normovaných požiadaviek na priestor, svetelnosť, hygienu a požiarnu bezpečnosť v zmysle projektovej dokumentácie.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Kontajnerová škola situácia

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Výzva na predloženie ponuky

zverejnené dňa 31.05.2021

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods (1), písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia parkovacích plôch – Námestie Rodiny, Záhorská Bystrica

Cenovú ponuku žiadame vypracovať na základe priložených dokumentov (výkaz výmer s jednotlivými položkami, projekt – výkresová časť a sprievodná správa).

Z výkazu výmer požadujeme naceniť všetky položky okrem položky č. 20 – digitálna informačná tabuľa, 2 ks.

Výsledná cena zákazky musí byť uvedená s DPH.

Ponuku žiadame zaslať do utorka, 08.06.2021 do 12:00 hod., na emailovú adresu koszegiova@zahorskabystrica.skkrajcirova@zahorskabystrica.sk .

Ponuky zaslané po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Zhotoviteľ bude vybraný na základe najnižšej ponúknutej CP.

Výsledkom verejného obstarávania bude záväzná objednávka alebo Zmluva o dielo uzavretá medzi MČ BA – Záhorská Bystrica a vybraným zhotoviteľom.

Pre bližšie informácie kontaktujte povereného pracovníka na VO: Ing. H. Köszegiová – 0903 414 966

 

Projekt bude spolufinancovaný z IROP v rámci výzvy MAS Dolné Záhorie, kód výzvy: IROP-CLLD-Q391-512-005. Z toho dôvodu zhotoviteľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky žiadateľa, pričom žiadateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o príspevku z MAS.

6. Zadanie s výkazom výmer a poznámkami – Záh.Bystrica A02 A01 sprievodna sprava A08 A04 A03 A05 A06 A07

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Výzva na predloženie ponuky

zverejnené dňa 09.06.2021

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods (1), písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky:

„DIGITÁLNA ÚRADNÁ TABUĽA – TOTEM“ v rámci projektu „Rekonštrukcia parkovacích plôch – Námestie Rodiny, Záhorská Bystrica

Cenovú ponuku žiadame vypracovať na základe priloženého dokumentu s technickými špecifikáciami. Technické parametre: minimálna veľkosť LCD displeja: 55″

Výsledná cena zákazky musí byť uvedená s DPH.

Ponuku žiadame zaslať do stredy, 16.06.2021 do 12:00 hod., na emailovú adresu koszegiova@zahorskabystrica.skkrajcirova@zahorskabystrica.sk .

Ponuky zaslané po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Zhotoviteľ bude vybraný na základe najnižšej ponúknutej CP

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá medzi MČ BA – Záhorská Bystrica a vybraným zhotoviteľom.

Pre bližšie informácie kontaktujte povereného pracovníka na VO: Ing. H. Köszegiová – 0903 414 966

Projekt bude spolufinancovaný z IROP v rámci výzvy MAS Dolné Záhorie, kód výzvy: IROP-CLLD-Q391-512-005. Z toho dôvodu zhotoviteľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky žiadateľa, pričom žiadateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o príspevku z MAS.

Technická špecifikácia predmetu zákazky – digitalna uradna tabula

Prehľad zákaziek zadávaných obstarávateľom Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/6569

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

zverejnené dňa 23.3.2022

Predmet zákazky:

,,Pumptracková dráha + realizačná PD“

Predmet zákazky:

Predmetom návrhu riešenie návrhu  pumptrackovej dráhy v rámci budúceho športovo-oddychového územia. PD predpokladá maximálne využiť plochu určenú pre jednookruhový pupmtrack v maximálnej dĺžke.

Zadanie pre prípravu PD:

– Nadpriemerná dĺžka základného okruhu cez 140m v osi dráhy

– Dráha najmenej 2m široká, zákruty 2,5-2,7m výška zákrut najmenej 1,2m

– 4-líniový dizajn s 8 zákrutami

– Opačné zákruty a priame „esíčko“ prechody  zákrut pravá-ľavá-pravá

– Štartovacia platforma pre zdržiavanie jazdcov +1,20 m

– Plný profil zákrut umožňujúci udržanie vysokej rýchlosti  aj pre prípadne usporiadanie pretekov národného významu

– Nízky až stredný profil vĺn pre využitie maximálneho spektra jazdcov na rozličnom kolesovom náčiní

– Množstvo prepojených častí z dôvodu kompaktných celkových rozmerov

– Viacero alternatívnych prejazdov pri zachovaní dlhého hlavného okruhu

– Celková pôdorysná (nezvlnená) asfaltová plocha 438 m2

Projekt musí byť v súlade s platnými vyhláškami, normami, STN, tykajúcich sa predmetu vyššie uvedeného.

Výškopis,polohopis

ZB Ihrisko-Krče-Pumptrack

ZB Ihrisko-Krče-1.etapa-Situácia

Výzva na predloženie cenovej ponuky