Stavebný úrad

Ing. Beáta Rodáková                                                           Ing. Margaréta Rychtáriková

vedúca stavebného úradu

tel.: 02/65 956 250, 0908 524 149                                        02/69 204 911

stavebnyurad@zahorskabystrica.sk                                      stavebnyurad@zahorskabystrica.sk

 

Náplň pracovných činností referátu:

 • pripravuje písomnosti k rozhodovacej činnosti s výnimkou činností uvedených v čl. 3, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona, ako aj podľa osobitných predpisov (zákon o správnom konaní, zákon o priestupkoch, zákon o správnych poplatkoch)
 • vedie územné konanie,
 • pripravuje územné rozhodnutia,
 • pripravuje povolenia na zmenu územného rozhodnutia,
 • vedie stavebné konanie,
 • pripravuje stavebné povolenia,
 • pripravuje povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením,
 • pripravuje rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
 • vedie kolaudačné konanie,
 • pripravuje kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie,
 • pripravuje časovo obmedzené povolenia na predčasné užívanie stavby,
 • pripravuje rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
 • pripravuje nariadenia alebo povolenia na odstraňovanie stavieb,
 • pripravuje nariadenia na vykonanie nápravy na stavbe, rozhodnutia o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb
 • oprávnených na podnikanie a pripravuje rozhodnutia o uložení sankcie,
 • vykonáva kontrolnú činnosť,
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu v rozsahu svojej činnosti,
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky, náročných alebo neobvyklých stavieb.
 • vedie evidenciu podľa stavebného zákona ako aj podľa osobitného predpisu (zákon o archívoch, registratúrach),
 • vedie evidenciu rozhodnutí a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu, zabezpečuje,
 • činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému
 • prešetruje petície a sťažnosti,
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71­80 zákona o správnom konaní,
 • poskytuje informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií – rozhodovaciu činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy.

 

 

Naši partneri