Poskytnutie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba

Služba je poskytovaná podľa z.č. 448/2008 Z.z. v platnom znení.

Občan môže požiadať o terénnu opatrovateľskú službu, t.j. priamo v domácnosti občana alebo v zariadení opatrovateľskej služby, zariadení pre seniorov alebo v dennom stacionári.

Na vybavenie sociálnej služby je potrebné podať na miestny úrad žiadosť a túto doložiť lekárskymi správami o súčasnom zdravotnom stave občana.

Po preskúmaní žiadosti a zaradení občana do stupňa odkázanosti je vydané rozhodnutie starostom mestskej časti o potrebe opatrovateľskej služby a jej časovom rozsahu.

 

Odľahčovacia služba

Služba je poskytovaná podľa z.č. 448/2008 Z.z. v platnom znení.

O službu môže požiadať občan starajúci sa o príbuzného s určitým stupňom odkázanosti. Ide o odbremenenie opatrovateľa na určitý čas, kedy bude opatrovaný umiestnený v zariadení sociálnych služieb. Maximálna doba poskytnutia odľahčovacej služby je 30 dní v roku.

Za odľahčovaciu službu poskytuje mestská časť príspevok 0,50 € na hodinu poskytnutej služby. V súčasnej dobe poskytuje odľahčovaciu službu zariadenie opatrovateľskej služby Slnko v Záhorskej Bystrici. Na poskytnutie služby je potrebné podať na miestny úrad písomnú žiadosť.