Poskytnutie jednorázových príspevkov

Cieľom poskytovania finančných príspevkov je pomôcť občanom v sociálnej a hmotnej núdzi, keď si nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť, ochranu a uplatňovanie právom chránených záujmov vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav alebo ťažké zdravotné poškodenie, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.

Okrem toho je možné poskytnúť aj jednorazový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa a vybavovateľovi pohrebu, ak zomrie obyvateľ Záhorskej Bystrice.

Jednorazový príspevok na nákup osobných potrieb pre sociálne odkázaných občanov
Jednorazový príspevok na nákup osobných potrieb pre sociálne odkázané rodiny s deťmi
Jednorazový príspevok pre imobilných a ťažko zdravotne postihnutých občanov
Jednorazový príspevok pre nezamestnaných občanov evidovaných na úrade práce

Rozhodnutie o odkázanosti občana na pomoc inej fyzickej osoby:

  • rozhodnutie o poskytnutí terénnej sociálnej služby
  • rozhodnutie o umiestnení občana do zariadenia sociálnych služieb
  • rozhodnutie o poskytnutí odľahčovacej služby

Príspevok pri narodení dieťaťa
Príspevok pri úmrtí občana

Všetky príspevky sú poskytované podľa Zásad poskytovania dávok sociálnej pomoci občanom Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica platných od 1.1.2018.